Oct 12, 2021 14:42 Asia/Tehran
  • sionist rejim və Azərbaycan Respublika hərbiyə həmkoətişon heste.

Azərbaycan Respublika Toran aqenti rəis, ım məmləkətdə sionist rejimi hərbiçion fəaliyyətiku xəbəş doə.

Azərbaycan Respublika Toran aqenti rəis, ım məmləkətdə sionist rejimi hərbiçion fəaliyyətiku xəbəş doə.

Mehman Əliyevi votışe: bə heç kəsi poşniyə ni ki ım məmləkətdə sionist rejimi ali rutbəinə zabiton fəaliyyət kardən.

Toran aqentəti rəis, Ğərəbağ de Ermənistani canqədə bə Azərbaycan Respublika de israil həmkoətiku işarəş karde və dəvomədə votışe: Boku, sionist rejimi silahon və texnoloqiyaonku bəhrəş bardə.

Mehman Əliyev eyne holədə əlovəş karde həğiğət bımədəy ki Boku əmniyyətiyə baxşədə de Amerkə və israil və Tırkiyə fəalə həmkoətiş heste və  çəvon nımayəndon Azərbaycan Respublikaədə huzurışon heste və əyo informasiya  ya məlumaton bə dast vardeyu fəaliyyəton əncom dodən.

 

 

Tags