Oct 13, 2021 11:40 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan:İron və Azərbaycan Respublika bəpe mınosibətonədə bə nıdərəsəyon mane bıbon.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir 3 şanbə şəv de Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri Ceyhon Bayramovi telefoniyə votımonış əncom do və votışe: 2 qılə məmləkət bəpe iyandı miyonədə bıə mınosibətonədə bə iyandı dənırəse mane bıbon və çok bəbe təcili ıştə rabitə səhihə roədə iyən bə inkişafi tərəf bıdən.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir 3 şanbə şəv de Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri Ceyhon Bayramovi telefoniyə votımonış əncom do və votışe: 2 qılə məmləkət bəpe iyandı miyonədə bıə mınosibətonədə bə iyandı dənırəse mane bıbon və çok bəbe təcili ıştə rabitə səhihə roədə iyən bə inkişafi tərəf bıdən.

Bə İranpress aqentəti xəbon əsosi Huseyn Əmir Əbdullahiyan ım telefoniyə votımonədə bə məmləkəton 2 tərəfə ehtıromon iyən istiğlal və hakimiyyət iyən ərazi təmamiyyəti ehtırom noe zərorəti işarəş karde və votışe: Tehron və Boku de iyandı ğədimiyə  rabitəşon heste.

Əmir Əbdullahiyan eyne holədə votışe: Tehroni intizar ıme ki bo bardə tranzitiyə maşinon şe-ome karde problem həl bıbo.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir dəvomədə bə 2 qılə millət və məmləkəti nığılə rabitə işarəş karde və votışe: Tehron və Boku bəpe 2 qılə məmləkəti miyonədə bıə mınosibətonədə ixtilaf iyən problem təşkil kardeyu bə deşmenon fırsət nıdə və niqəranion bəpe votımon və həmkoətionədə həl bıbon.