Oct 16, 2021 13:47 Asia/Tehran
  • İroni reaksiya bə Əliyevi pesoxtə bıə iddio.

İroni milli əmniyət təşkilati sərkatib ıştə tojə Tuvitter mesajədə bə Azərbaycan Respublika prezidet İlhom Əliyevi tojə pesoxtə bıə sıxanon reaksiya nışoş do və votışe ki şəytonon vey xərcış bıə tələon vədə mığət bıbənən.

Bə İrna raporti əsos, Əli şəmxani ıştə mesaji dəvomədə ğeydış karde: bə hamsuyəti prinsipon diğğət nıkarde iyən əloğəon xərobəkə sıxanon bəyon karde, çokə niyyət və tədbiri nıçonə ni.

Şəmxano əlovəş karde: bə qıləy kişvəri ki dınyoədə de narkotik maddon mubarizə bardey meydonədə umum ıştimaiyət əy zınəşone və çəy karnomə məlume jığo pesoxtə bıə qəpon bəyon karde fəğət iddio əkəyon sıxani be etebo kardedə.

İroni milli əmniyət təşkilati sərkatib təkidış karde: şəytonon vey xərcış bıə tələon vədə mığət bıbənən.

Azərbaycan Respublika prezidet tojədən MDE təşkilati tojə iclosədə de be məno və pesoxtə bıə iddio votışe ki: 30 sor bəbe ki Erməniston bə İron koməkış kardə ta de Ğərəboği vositə bə Avropa narkotik maddon ğaçağ ko.

In iddo Ermənistoni iminnə vəziri tərəfo de şiddəti təkzib bıə.