Oct 16, 2021 13:52 Asia/Tehran

Boku hokuməti elan kardə statistik rəğəmonku məlum bedə ki, ponə sori bə pionə sori nisbətədə vəfot kardə odəmon miğdar 55 həzoku bə 75 həzo nəfər rəsə, ımən təğribən 25% rosbeye

Qirəm vəomə soronədə ım tendensiya dəvom bıkardo, jəqo Respublikadə əhali miyonə umri miğdar saru ebəqınie. Imən hokuməti pensiya sinni bə 65 sor ros karde bə şubhə ji dəbəğande. Çunki bə beynəlxalğə standarton əsasən şəhrıvandon pensiya sinn anədə muəyyən bənine ki, əvon 10-12 sor pensiya se bızınon. Devlətə Statistika Komitən pensiya sinni ros karde əsasin karde ro elan kardəşbe ki, Respublikadə əhali miyonə umri dırozi 75 sore. “Sputnik Azərbaycan” nıvıştedə ki, haliyədə Respublika əhali cəmi 7 faiz 65 sorisə vey umr kardedə. Həmən hokuməti muəyyən kardə 65 sornə pensiya sinn postsovet devləton arədə ən barzə səviyyəy. Jığo ki, Ermənistonədə, Ğəzaxıstonədə, Ğırğızıstonədə, Moldova və Tacikistonədə ım hədd 63,  Turkmənistonədə 62, Ukraynədə isə 60 sore.

“Teref.az” sayti bardə muşahidon nəticədə  məlum bıə ki, məmləkətədə miyonə umr hiçən bənə hokuməti təsdiğ kardə 75 sor ne, təğribən  60-62 sori ğədərədəy. Çunki 2019-minə sori keşvərədə vəfat kardə odəmon 41 faiz bə 65 sınn nırəsə odəmon bıən. Mardə merdon 50 faiz, jenon isə 30 faiz 65-sə cıvon bıən.

İğtisadşunas ekspert Natiğ Cəfərli fikir jıqoe ki, kali devləton bə koəkə odəmon ehtiyacşon heste, bımi ro hətto çe xarico miqranton dəvət kardedən. Çəvon pensiya sinni pos karde məntiğin hisob karde bəbe.  Azərbaycanədə isə ım problem ni. Bı səbəbən hokuməti  pensiya sinni bə 65 sor ros karde  səhv qıley əməl bıe. Ey ımən ğeyd kardəşe ki, məmləkətədə har sor xeyli odəm bə pensiya sinni nırəsə ıştə dınyo əvəz kardedə. Çəvon qırd bıə pensiya capital bəpe bə çəvon varison oqırdıniə bıbo. Haliyədə ehtiyac heste ki, hokumət mevcud vəziyyəti bə nəzər bısəno, bəştə pensiya konsepsiya sənibəton diə bıkardo.

Sosialə Strateji Tədğiğaton Mərkəzi sərdar İlğar Huseynliən Respublikadə pensiya sinni  bı ğədər barz bıe beədalətin hisob kardəşe, piəşe ki, hokumət bəştə sosialə vəzifə sadiğ bımando, pensiya həddi saru eğando.

Bə Əliyevi hokuməti bardə sosial ədalətə siyasəti bariz numunə jıqo qıley fakti nişon doe kafie ki, dəvardə 1 sorədə hokuməti vində tədbiron nəticədə keşvərədə pensiya sə odəmon miğdar 186 həzo nəfər kam bıə.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags