Oct 17, 2021 14:50 Asia/Tehran

Az.R vıjoronədə ərzaği ğıyməti boho bıe vəy se mumkun bedəni. Azad İstehlakçion İbemoni sədr Eyyub Huseynov çimi səbəbi məmuron onoə monopolizmədə vindedə

Ey bə Azadi radio votəşe ki, “Azərbaycanədə devləti  məmuron de biznesi məşğul bedən, ımən ğanunon bə lınqi-ləğə ji eqıne səbəb bedə”. Məmuron bə ğanunon riayət nıkarde, əlbəttə ki, sodə xalqi quzəronədə xeyli mışğılon bə əməl vardedə. Hejo ərzağə məhsulon rujbəruj boho bıe ən yolə mışğıle. Hokuməti, Parlamenti, Prezident Apparati məmuron ım problemi həll nıkarde səbəbən əve ki, əvon çanədə biznesə obyekton xıvandin, ğıyməton boho bıeədə maddi marağşon heste, bı səbəbən dey mubarizə bardedənin.

“Teref.az” xəbə dodə ki, Respublika vıjoronədə kaqə qujd və moğnə ğıymət 25% ziyod bıə. Pandemiya vaxti əhali maddi imkan saru eqınie səbəbiku əvon moğnə və brojler kaqə məhsulon vey sedəbin. Isət ım ərzaği istehlaki ziyod bıe bə çəvon ğıyməton boho bıe vardəşe bekardəşe. Haliyədə 1 qılə moğnə ğıymət 12 kopikiku bə 20-22 kopik, diədə perosniə moğnə isə 25 kopikiku bə 30 kopik ros bıə.

Azadi radio keşvəri vıjoronədə sesəkə ruəni ğıyməti ey  istehsal kardə məmləkətonsən erjon bıe səbəb omutəşe. Məlum bıə ki, bə Respublika ım ruən əsasən çe Rusiya və Ukraynaku idxal bedə. Həmonə keşvəronədə 1 kilo sesəkə ruəni ğıymət 23-25 mənoti ğədərədəy. Azərbaycanədə isə 11 mənotiku tosə 20 mənoti arədəy. Azərbaycan Ğida Əmniyyəti Aqentiyyətiku votəşone ki, keşvəri vıjoronədə bə əhali bənə sesəkə təklif bıə ruənon tərkib marğarin və spred`o ibarəte. Im Aqentiyyəti laboratoriyonədə jıqo fakton muntəzəm bə oşko beşedə. Respublika Parlamenti 1995-minə sori “İstehlakçion huğuğon mudafiə həxədə” ğanun ğəbul kardəşe, əmo hokumət ım ğanuni tələbon icra bıe ro zəruri tədbiron vindedəni. İğtisadşunas Nazim Bəydəmirliən təsdığ kardəşe ki, Azərbaycanədə soxtə, bekeyfiyyətinə məhsulon veye, ım vəziyyəti çe arə nıbarde səbəbən məhz məmuron çe məmləkəti daxili vıjorədə onoə inhisarə sisteme, çəvon bə jıqo beaburə vəziyyəti çəş vi kardeədəy. Bəydəmirli həmən bəyon kardəşe ki, muvafiğ nəzarətə orğanon ım monopolistə şirkətonədə təftiş barde inkaniku məhrumin. Devlətə Kemrukə Komitən bə məmləkət soxtə, bə standarton muvafiğ nıbə ərzağon daxil bıe vəy sedəni.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags