Oct 17, 2021 14:58 Asia/Tehran

Tojə tədrisə sori bino bıe , pozi fəsli dame əyoləti əhali bə Boku tərəf hərəkət həniən intensiv kardəşe

Məxsisən avtonəğliyyati hərəkətədə ğırson, yəni probka həniən vey bıə. Devlətə Statistika Komitə məlumat dodə ki, paytaxtədə əhali miğdar 2 milyon 300 həzo nəfəre. Əmo ğeyri- rəsmiə mənbəon ım rəğəmi 4 milyon votedən.

“Azadlıq.info” keşvəri əhali bə Boku miqrasiya karde barədə qıley təhliliə məğalədə nıvıştedə ki, hələ 2004-minə soriku hokuməti bə reqionon inkişafi dair ço qılə devlətə proqram ğəbul kardəşe, bımi de çand milyardon devləti budcə pulon xarc bıən. Məğsəd əv bıe ki, rayononədə tojə infrastrukturon onən, koə vıron oj bıkon, muxtəsər, rayonon əhali firəvonəti təmin bıkardon. Hokuməti elan kardə rəsmi rəğəmonən votedən ki, ım proqramon nəticədə məmləkətədə 1 milyon 500 həzo daimiə koə vırə oj kardəşone, umumdaxili nəhsul isə 3,3 (3 tam dadə 3) kərə ziyod bıə. Əmo çoko ki, 15 sor bə nav əhali bo nun ğəzənc karde ro bə Boku və nodəbe, ısətən həmonə tendensiya hiçən osanqiə ni, jəqoən dəvom kardedə.  Boku nezə məntəğəonku har ruj təğribən 20 həzo nəfər bo ko karde bə paytaxt omedə həmonə rujiən bə dumo oqardedə. Imən bo şəhəri nəğliyyati əlavə qoni bə əməl vardedə. 

Təhlilqər Akif Nəsirli bo “Cebhe.info” sayti qəp jəşe ki, orəxnə 30 sorədə bo di təsərrufati inkişafi ro 47 milyard mənot məsrəf bıə. Əmo keşvərədə aqrar sektor inkişaf karde zınedəni, çunki ım vəsaiti, vote bəbe ki, 90 faiz devlətə məmuron dələmurd kardəşone. Jıqo siyasəti nəticə əv bıə ki, bə keşvər di təsərrufati məhsulon idxal sorbəsor vey bedə, daxili istehsalkaron isə  muflis bedən, bo ko karde ro bə Boku dəro qıniə odəmon restə umjən bedən. Nəsirli çe fermeron muflis be qıley səbəbən ğeyd kardəşe, əvən çimiku ibarəte ki, bankon bo di təsərrufati inkişafi ro de 15-20 faizi kredit dodən. Hərçənd ki, Avropadə jıqo krediton 6 faizisə sape ni. Demiən oşko bedə ki, Azərbaycani bankon bə fermeron doə kredit hiçən bə di təsərrufati nikişafi ne, bə fermeron muflisi bıe xidmət kardedə.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.  

 

Tags