Oct 18, 2021 14:05 Asia/Tehran
  • Qeneral Muhəmməd Bağıri bə Maskva varid bıə.

İroni həmməy silohinə ğıvvon ğərorqo rəis bə Maskva varid bıə.

Bə İRİB raporti əsos, Qeneral Muhəmməd Bağıri zinə de Rusiyə həmməy silohinə ğıvvon mərkəzi fərmondə canışin Qeneral Serqey İstralufi rəsmi pişvozi bə Maskva varid bıə.

İroni həmməy silohinə ğıvvon ğərorqo rəis bə Maskva Venokovay Airporti varid bey faxti jurnaliston cəmədə bə İron-Rusiyə miyono bıə hərbi həmkarion inkişofi təkidış karde.

Həminə mərosimədə 2 qılə kişvəriku muxtəkif rəsmi şəxson iştirokışon be.