Oct 19, 2021 15:24 Asia/Tehran

Çe Boku hokuməti Tarifə Şura nomədə qıley vəsilə hestışe. Çey ko-pişə əhali istifadə kardə məhsul və xidməton ğiyməti boho kardeye

3 manq çimi bə nav ey ğazi və bərği ğıymət boho kardəşbe, də vonə ki, quya ım sutemoni hasil karde ro məsrəfon xeyli vey bıə. Oktyabrə manqi 16-də həmonə Şura ıştə qıley iclasşən dəvunie, bə ğəror ome ki, zımıstoni ərəfədə bo əhali jimoni xususi əhəmiyyət kəsb kardə ım neməton ğıyməti sənibəton boho bıkardo. Demiən Şura elan kardışe ki, çe noyabrə manqi 1-minə rujiku bo əhali ğazi ğıyməti 10 kopikiku bə 12 kopik, elektriki ğıyməti 11 kopikiku bə 13 kopik pos bəkarde. Həmən elektriki minimumə limiti 300 kilovatiku bə 200 kilovat ebəğande. Şura bı səfən ıştə ım ğəror dey əsosin kardışe ki, ğazi hasilat və ey bə istehlakçion rosnie xarc çey həvatə ğıymətisən veye. Bərği ğıyməti ros karde səbəbən məvotbən “Azərenerji” Ojə Səhmdarə Cəmiyyət ıştə istehsal kardə elektrikə enerji 96 faizi  de ğazi sute vasitə bə dast vardedə. 

Bo sənaye və di təsərrufati muəssisəon ğazi ğıymət 22 kopik bəbe. Tosə ısət 20 kopik bıe. Sutemon purkardə məntəğəonədə, həmən şəhəri mənzilon tosboniə sistemonədə  ğazi ğıymət 4 kopik ziyod kardəşone, bə 17 kopikşon rosniə. Xulasə, orəxnə 4 manqədə Tarifə Şura de miyonə hisobi məmləkətədə ğazi ğıymət 50 %, ovi ğıymət 200 %, elektriki ğıymət isə 20 % boho kardəşe. Imiən ğeyd bıkəmon ki, Az.R həvatə “Azeri Lidht” markaninə nati ğıymət beynəlxalğə birjadə bə ımsorinə ən barzə səviyyə - təğribən bə 86 dollar rəsə.

Dəvardə rujonədə Enerqetika vəzir Pərviz Şahbazovi “Rusiya Enerjiə Həftə” forumədə elan kardışe ki, 2022-minə sori Azərbaycan ıştə ğaz ixracati ziyod bəkarde, bə Avropa 6 milyard kub metr, bə Turkiyə 10 milyard kub metr ğaz ixrac bəkarde. 2023-minə sori isə bə Turkiyə əlavə 3,5 milyard kub metr ğaz bəvğande.

Jıqo holədə qıley pars bə miyon beşedə: qaspu Boku hokuməti keşvəri daxilədə ğazi ğıyməti rə-rə boho karde məğsədi Tarifə Şura  pesoxtə səbəbonədə ne, İlham Əliyevi ıştə muttəfiğon de ğazi təmin karde ro bəştə səpe peğətə ehdədariədə bıvindəmon?

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.    

 

 

Tags