Oct 21, 2021 09:39 Asia/Tehran

2015-minə sori noyabrə manqi 26-ədə Boku hokuməti Nardaran ğəsəbədə bə dindaron əleyh qıley əməliyyat təşkil kardışe. Bəvədə 4 nəfər dindar, 2 nəfər polis şəhid kardışone

Həmonə 4 nəfəri – Sarvan Səfərovi, Əkbər Babayevi, Fərail və Rəfail Bunyadovon meyt bə çəvon valideynon nıdoşone, əvon qıley kənoə vırədə dəfn bın. Çə vaxtiku 6 sor dəvardə, həmonə ğəbon hələən çe polison nəzarətədən. Əyo polisə post onoəşone, şəvı-ruj ğərəvul kəşedən. Ğeyrəz həmonə şəhidon ailə uzvon bə hiç kəsi ə ğəbon ziyarət karde imkan dodənin. Çe Pustəxanım Bunyadova 2 qılə zoə - Fərail və Rəfail həmonə şəhidonədən. Dəvardə rujonədə ey bo Meydan TV polison nubəti ğeyri-insoniə hərəkəton həxədə qəp jəşe. Votəşe ki, ey ıştə əğılon ğəbi bə səhmon dənoe piəşe. Postədə mandə polison bey votəşone ki, çe rəisiku icazə sə bə peş ım mumkun bəbe. Maşiknə ruji votəşone ki, icazə heste. Əvonən 2 nəfər fəhlə peqətəşone, lozimiə material səşone, bardəşone həmonə ğəbon tətiməy bə səhmon dəğandəşone. Koy orəxədə i dastə polison omən emən, əvonşon həməyəvo dastqir kardə, bardəşone bə 42-minə polisxonə. Əyo polis rəisi əvonış təhğir kardə, fəhlon kuəşe, məcbur kardəşe ki, həmonə səhmon dəğandə koon oçınon, bə bərbod vəziyyət bıvardon, çəyo əvoni va bədo. Fəhlonən şəən, ıştə kardə koon oçıniəşone, çəyo polison Pustəxanım və çey əvlodon çe polisxonəku vadoəşone.

Daxili Koon Vəzarəti Mətbatə Xidməti rəis Elşad Hacıyevi bə muxbiri parsi cəvobədə ım məsələ çe  icra hakimiyyəti səpe həvolə kardəşe, votəşe ki, ım koy bışon dəvon həll bıkardon.

Vəkil Fariz Namazlıən bə Meydan TV xəbə doəşe ki, Avropa Bəşəri Huğuğon Məhkəmə 8 nəfər Nardarani məhbuson şikayəti tədğiğat bino kardəşe. Im təsisati bə Boku hokuməti bə məhbuson – Cabbar Cabbarovi, İbrahim Xudaverdiyevi, Etibar İsmayılovi, Elman Ağayevi, Ramil Seyfullayevi, Mubariz İbrahimovi, Cabir Əliyevi və  Ruzi İsmayılovi munasibətədə Avropa Məhkəmə Konvensiya 3-minə və 13-minə maddəon darışte barədə parson vığandəşe.

De Nardarani hadisə əlağədar Boku hokuməti 80 nəfərisən vey dindar bə cinayətə məsuliyyət cəlb kardışe. Çəvon əksəriyyət bə dırozmuddətinə zindonə cəzo məhkum bıən, tosə ısət hələən zindonədən.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Tags