Oct 22, 2021 12:55 Asia/Tehran
  • Ermənistan, Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 cəhətə iclos Maskva şəhrədə bərpo be.

Ermənistan,Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 cəhətə iclos nəzədə bə planon icra kardeyu Maskva şəhrədə bərpo be.

Ermənistan,Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 cəhətə iclos nəzədə bə planon icra kardeyu Maskva şəhrədə bərpo be.

Bə Ermənistanı umumiyə rədyo sayti elani əsosi Mehr Qəriqoriyan, Aleksi Overçok və Şəhin Mustəfa, Ermənistan, Rusiyə və Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziron muavenon ım 3 tərəfə iclosədə cənubi Ğəfğazədə nəğliyat rabiton perspektivi həxədə muzakirəşon dəvoni.

Tərəfon bə roziyəti rəsin omə 3 tərəfə iclos navədə nezə rujonədə bərpo bıbo.

 

Tags