Oct 24, 2021 13:42 Asia/Tehran
  • İron iyən Azərbaycan Respublika xarıci vəziron miyono telefoni votımon.

İron və Azərbaycan Respublika xarıci vəziron 2 tərəfi məsələon barədə telefoni sıhbət kardışone.

Bə İrib raporti əsos, Huseyn Əmirəbdullahiyan iyən Ceyhun Bayramov ıştə zinə ruji votımononədə 2 tərəfi məsələon barədə sıhbət kardışone.

Əmirəbdullahiyan 2 qılə kişvəri miyono muzakironış çı İroni kamaz şofferon ozodəti barədə vey çok zınəş be və həminə koonış bənə mısbətə kərəkəti bə hisobış varde ki hukmən behronon həlli bois bəbe.

Əv sərhədədə çı İroni kamazon şe-ome prossesədə çimi sə əlovə ostonə şəroyeti çı Azərbayvcan Respublika səmtiku icod karde tələb kardışe.

İroni xarıci vəzir ın telefoni rabitədə bə tale məsbət diyə karde iyən mıştərək iğtisodi kamissiyaon çimi sə əlovə fəal bey hə tələbış karde.

Əv bə yodış varde ki Tehron pidəşe ta de Boku hukuməti çimi sə əlovə həmkarion inkişof bıdə.

 Azərbaycan Respublika xarıci vəzir Ceyhun Bayramov həm ın telefoni rabitədə 2 qılə kişvəri miyono nəzər dəqətə bıə mıştərik iğtisodi proyekton təsiri vey mısbət zınəş be və əb həmonə kamissiya fəaliyəti ziyod bey təkidış karde.

Tags