Nov 14, 2021 07:43 Asia/Tehran
  • Bokuədə bıə Sədərək məçidi imom cəmoəti əvəz kardey vədə nımojəvoton etıroz.

Azərbayca Respublika dıvləti ko iyən hərəkət Bokuədə bıə Sədərək məçidi şiə imom cəmoəti əvəz kardey iyən çəy əvəzi qıləy sınni məzhəbış bıə imon cəmaəti vıjniye ın məntəğə cəmaət və nımojəvoton norohətəti və ererozi bois bıə.

Bə Ğaynar İnfo sayti raporti əsos, ın məçidədə fəaliyəton çand faxt be de Korona pandemiya bəhonə tətil bıə be, əmmo ısət xəbə omə ki ijən fəaliyəton bino bey həmzəman məçidi nakonə şiə imom cəmaət Hoci Əkrəmi bıkardey əvəzi Fərid İsmoil nomiş bıə şəxs çəy əvəzi elan bıə.

Azərbaycan Respublika dindaron nəğliku, Azərbaycan Respublika kişvərədə Tırkiyə nıfuz bois bıə ki de icbor surəti ın kişvəri məzhəbi tərkibi əvəz karde de jığonə xəbisə planon bino və əncom bıbu.

İjən vey faxt bəbe ki Azərbaycan Respublika məktəbxonə bəzi kitobonədə şiə məzhəbi bənə qıləy inhirofi və zallə ferğə iyən təriğəti ğeyd kardedən, və hol ın ki bə fakton iyən statstikaon əsos, ın kişvəri cəmiyətiku maksimum milləti məzhəb şiə ğeyd bıə.

Azərbaycan Respublika hukumət ısət həm icburi forma Azərbaycan Respublika şahrvandon məzhəbi əvəz kardey koon çərçivədə məçidon cəmaət imomon əvəz kardeydə.

Boku dıvlət, vey faxte ki çı şiə məçid iyən dini mərkəzon dəbasteydə ki çə oşko nımonə Bokuədə bıə Əhli-Beyt(ə)-i huseyniə və dini mərkəzi ki həğiği islomi rəvuc doə mərkəz be de Koronavirusi bəhonə tətilış kardə iyən ım kişvərədə şiə alimon və ruhanion dastqir və həbs karde dəvom kardeydə.

Tags