Nov 26, 2021 13:36 Asia/Tehran
  • Turizm sahədə İron və Tacikistoni miyono bıə əloğəon.

Tacikistonədə İroni səfir de Tacikistoni mədəniyət vəziri vindımon və muzakirəş karde.

Bə İrna raporti əsos, Doşənbədə bıə İroni səfir Muhəmməd Təği Saberi həminə mulağati bəpeşt ıştə tojə Tvitter mesajədə ğeydış karde ki de Zulfiyə Dıvlətzodə muzakiron vey çok be.

Tacikistonədə İroni səfir ın vindemoni detali barədə votışe: de diğğət bə İron iyən Tacikistoni miyono bıə mıştərik noğtəon iyən vey nezə əloğəon, ısət zəminə və meydon bo həmkari və əloğəon çimi sə əlovə karde iyən inkişofiro hozzıe ki bəpe ın 2 qılə həm zıvon iyən həm mədəniyətə kişvəri miyono bıə zərfiyətonku xususi hınə baxşədə istifodə bıbu.

İroni prezident Seyd İbrohim Rəisi ıştə iminnə xarıci səfəri cərəyonədə və de Tacikistoni prezidenti rəsmi dəvəti bərobər iyən Şanxay həmkari təşkiloti iclosədə iştirok kardeyro bə ın kişvər səfərış karde.

Tags