Dec 05, 2021 13:35 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika sərhəddiyə ğıvvon bə hamsuyə məmləkəti tərəf qulləşon ğandə.

Azərbaycan Respublika sərhəddiyə ğıvvon bə hamsuyə məmləkəti tərəf qulləşon ğandə.

Azərbaycan Respublika sərhəddiyə ğıvvon bə hamsuyə məmləkəti tərəf qulləşon ğandə.

Bə Ermənistanı umumiyə rədyo elani əsosi Ğərəbağədə insonə həxon mudafiəçi Qeğam Stepaniyan votışe: Azərbaycan Respublika ğıvvon qullə ğande dekabri 2 nə ruji saat 10:30 dəğiğə bino və 10 desbə 15 dəğə dəvomış bə.

Im insonə həxi fəalə şəxsi nəzəku tars və naommidi icod karde , Ğərəbağo ermənion beğandeyu Azərbaycan Respublika ğıvvon qullə ğande dəlil bə.

 

Tags