Dec 06, 2021 11:57 Asia/Tehran
  • Anti Erməniston tojə ittihamon.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir İrəvanış mıttəhəm kardə ki Ğərəboği 44 rujə canqi sə kardey muğavilə icraku imtino kardeydə.

Bə İRNA raporti əsos, Ceyhun Bayramov votışe: bə muğavilə əsos, mina noə bıə ozod bıə zəminon xəritə tosə bə ısət Ermənistoni tərəfo bəmə doə bə ni.

Əv bə həmonə məntəğəonədə mina tıpı nəticədə iyən canqi bəpeşt 180 nəfəri mardeyku xəbəş do və həminə xəritəon təhvil qəteyro bə Erməniston fişar vardey tələbış karde.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir ın xəritəon təhvil nıdoey avarəon oqardey vədə bənə qıləy mane bə hisobış varde.

Dəvardə sori Oktiyabrə manqədə Azərbaycan Respublika vey hevuj iyən həmmə tərəfinə əməliyati bo Ğərəboği məntəğəku Ermənion xaric karde və işğal bıə ərazi ozodəti xoto bino kardışone.

Azərbaycan Respublika 44 ruj canqi bəpeşt muvəffəğ bıə təğribən 3500 kilomiter çı Ğərəboği ərazi əcumlə 132 kilomiter çı İroni sərhəd nezi məntəğon ozod ko.

Tags