Jan 13, 2022 13:25 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Azərbaycan Respublika mudafiə vəziron votımonışon dəvoni.

Tırkiyə mudafiə vəzir ,Ermənistan və Azərbaycan Respublika tojə problemon bəpeştə de telefoni vositə de ım məmləkəti mudafiə vəzorətxonə votımonış dəvoni.

Tırkiyə mudafiə vəzir ,Ermənistan və Azərbaycan Respublika tojə problemon bəpeştə de telefoni vositə de ım məmləkəti mudafiə vəzorətxonə votımonış dəvoni.

Bə Tırkiyə TRT TV kanali xəbon əsosi Tırkiyə mudafiə vəzorətxonə elanış kardə Holosi Akar de Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir Zakir Həsənovi votımonədə Ermənistanış bə otəşbasti darışte mıttəhəmış karde və votışe: Ankara həmmişə Azərbaycan Respublika kənoədə bə və çimi bəpeştə həm Boku daveonədə çı məmləkətiku himoyə bəkay.

 

 

Tags