Jan 15, 2022 11:35 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Ermənistanı sazışi vədə Azərbaycan Respublika reaksiya.

Azərbaycan Respublika beynəlxalğə rabitə təhlil mərkəzi rəisi elanış karde ım məmləkət Tırkiyə və Ermənistanı xususiyə nımayəndon vindımoniku ki Maskvaədə bərpo bə himoyə kardə.

Azərbaycan Respublika beynəlxalğə rabitə təhlil mərkəzi rəisi elanış karde ım məmləkət Tırkiyə və Ermənistanı xususiyə nımayəndon vindımoniku ki Maskvaədə bərpo bə himoyə kardə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Fərid Şəfiyev votışe: Ermənistanı xariciyə siyasət 3 minnə devlətonədə təin bedə və əlbətdə kali devləton pidəşon ni ım məmləkəti rabitə de Azərbaycan iyən Tırkiyə bərpo bıbo.

 

 

Tags