Jan 16, 2022 12:49 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Ermənistanı muzakironku Boku himoyə.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavin Xələf Xələfov zinə Tırkiyə və Ermənistanı miyonədə rabitə bərpo kardeyu muzakiron bino beku himoyəş karde.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavin Xələf Xələfov zinə Tırkiyə və Ermənistanı miyonədə rabitə bərpo kardeyu muzakiron bino beku himoyəş karde.

Bə İRNA xəbon əsosi Sərdar Ğiliç və Roben Robiniyanı 1 minnə vindımon və muzakirə 2 qılə məmləkəti rabiton bərpo kardeyu cumə ruji Maskvaədə bərpo be və tərəfon har qılə şərtiku bə kəno muzakiron dəvom pəydo kardeyu bə roziyəti rəsin.

Xələf Xələfovi votışe: məntəğə ısətnə şərayetəndə bəpe bə sulh və əmniyyəti tərəf bışəmon və əlovəş karde bə ım hədəfon rəse yeqanə ro məntəğə məmləkəton miyonədə rabitə bərpo karde, deşmenəti bə kəno noe, məmləkəton miyonədə etımod icod karde, ixtisadiyə rabitə icod karde, əlağon bərpo karde və devləton miyonədə həmkoəti icod kardeye.

 

Tags