Jan 17, 2022 14:48 Asia/Tehran
  • Zənqəzur karidori barədə muzakirə nibəbe.

Ermənistoni əmniyət şura sərkatib çı Zənqəzur nomo karidori məsələ muzakirəon nıkardənin bə hisobış varde.

Armen Qiriquriyan ıştə tojə mətbuat iclosədə votışe: jəğo ki vey kərə elan kardəmone Erməniston Zənqəzuri barədə hiç məsələ tədğiğ kardəş ni, nıkardedə və ni bəkarde.

Qiriquriyan bə Erməniston və Tırkiyə miyono həmkarion normal bey barədə muzakiron dəvomi işorəş karde və votışe: muzakiron beşərt dəvom kardeydə iyən Tırkiyə həm bəpe bızno ki Zınqəzur karidori barədə muzakirə bə vırə nibərəse.

Miladi 2020 minnə sori Oktiyabrə manqədə Azərbaycan Respublika vey hevuj iyən həmmə tərəfinə əməliyati bo Ğərəboği məntəğəku Ermənion xaric karde və işğal bıə ərazi ozodəti xoto bino kardışone.

Azərbaycan Respublika 44 ruj canqi bəpeşt muvəffəğ bıə təğribən 3500 kilomiter çı Ğərəboği ərazi əcumlə 132 kilomiter çı İroni sərhəd nezi məntəğon ozod ko.

Tags