Jan 18, 2022 11:33 Asia/Tehran
  • İron və Nəxçivonı qumrokiyə həmkoətion inkişaf doeyu iclos bərpo be.

İron İslam Respublika, Nəxçivonədə bıə konsoli yol və Nəxçivoni muxtar Respublika qumroki rəis 2 tərəfə həmkoətion barədə muzakirəşon karde.

İron İslam Respublika, Nəxçivonədə bıə konsoli yol  və Nəxçivoni muxtar Respublika qumroki rəis 2 tərəfə həmkoətion barədə muzakirəşon karde.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika Nəxçivonı muxtar Respublikaədə konsoli yol sed Əhməd Huseyni de Nəxçivoni qumroki rəis Səhət Həbibli, vindımonədə bə qumroki ısətnə məsəlon və problemon ki İroni şirkəton və ixtisadiyə fəalon tərəfo bəyon bə işarəş karde və çəvon həlliyu cəhd və 2 tərəfə həmkoətion inkişafi roədə rohət kardeş tələb karde.