Jan 20, 2022 23:29 Asia/Tehran
  • Ğərəboği canqi nəticədə əsiron və qim bıə kəsonku tojə statestika.

Ermənistoni canqiku qim bıə kəson peydo karde kamissiya elanış karde ki Ğərəboəi tojə canqi nəticəku 199 nəfər Erməni hərbi və 21 nəfər ğeyri hərbi hələ peydo nin.

Bə Erməni rədio tojə raporti əsos, və Ermənistoni canqiku qim bıə kəson peydo karde kamissiya təhğiğon nəticədə tosə bə ısət həm təğribən bə 4 həzo nəfər nızi Ğərəboği 44 rujə canqədə kıştə bıən.

In raport qıle holədə muntəşir bıə ki Azərbaycan Respublika tosə bə ısət 141 nəfər Erməni əsiri bə Erməniston təhvıləş doə.

Miladi 2020 minnə sori Oktiyabrə manqədə Azərbaycan Respublika vey hevuj iyən həmmə tərəfinə əməliyati bo Ğərəboği məntəğəku Ermənion xaric karde və işğal bıə ərazi ozodəti xoto bino kardışone.

Azərbaycan Respublika 44 ruj canqi bəpeşt muvəffəğ bıə təğribən 3500 kilomiter çı Ğərəboği ərazi əcumlə 132 kilomiter çı İroni sərhəd nezi məntəğon ozod ko.

Tags