Jan 21, 2022 14:01 Asia/Tehran
  • Boku və İrəvon sərhəddon vəziyəti məlum beyro hozzon.

Azərbaycan Respublika iyən Erməniston mınoğişə məntəğonədə ıştə sərhəddon vəziyəti məlum kardeyro ıştə hozzo mandeyku xəbəşon do.

Bə İrna raporti əsos, Ermənistoni xarıci vəzorətxonə sıxanəvot Vahan Honaniyan ın xəbə elanış karde və votışe ki ın ko bəpe be şərt əncom bıbu.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir Ceyhun Bayramov həm həminə məsələ barədə xəbəş do və votışe: sərhəddon vəziyəti məlum karde 2 qılə kişvəri miyono əloğon normal beyro qıləy mısbət və muğadəmə koy bə hisob omeydə.

Miladi 2020 minnə sori Oktiyabrə manqədə Azərbaycan Respublika vey hevuj iyən həmmə tərəfinə əməliyati bo Ğərəboği məntəğəku Ermənion xaric karde və işğal bıə ərazi ozodəti xoto bino kardışone.

Azərbaycan Respublika 44 ruj canqi bəpeşt muvəffəğ bıə təğribən 3500 kilomiter çı Ğərəboği ərazi əcumlə 132 kilomiter çı İroni sərhəd nezi məntəğon ozod ko.

Tags