Jan 22, 2022 14:41 Asia/Tehran
  • Atom stansiya soxteyro Rusiyə bə Erməniston komək bəkay.

Erməniston de Rusiyə Rus Atom kompaniya koməki atom stansiya bəsoxte.

Bə Ermənistoni umumi Rədio raporti əsos, atom stansiya soxtero muğavilə zinə de Rus Atom şirkəti nımoyəndə Yuqni Pakermanov iyən Ermənistoni atom stansiya rəis Edvard Martirosyani iştiroki imzo bıə.

2 tərəf elan kardışone ki Ermənistonədə enerji istehsoliro tojə atom stansiya soxteyro hozzon.

Rus Atom şirkəti nımoyəndə Yuqni Pakermanov həminə muğavilə imzo kardey zəmonədə votışe: atom enerji baxşədə Maskva və İrəvani miyono həmkarion bə Ermənistoni inkişofi komək kardey bəkəno 2 qılə kişvəri miyono həmkarion inkişofi amil bəbe.

Bə Ermənistoni atom stansiya rəis Edvard Martirosyani votəyon əsos, Ermənistonədə bıə ısətnə mıvcudə atom stansiyaon çın kişvəri enerji 40 faizi təmin kardeydən.

Tags