Jan 26, 2022 23:28 Asia/Tehran
  • De hamsuyə kişvəron əloğəon inkişof doe İroni ğəti siyosəte.

İroni həmməy silohinə ğıvvon ğərorqo rəis votışe: dee hamsuyə kişvəron əloğəon inkişof doe iyən de harcurnə işğalçiyəti muxalifət kardey İroni ğəti siyosəte.

Bə İrib raporti əsos, qeneral Muhəmməd Bağıri zinə Tehronədə de Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Zakir Həsənov vindemoni cərəyonədə bə 2 qılə kişvəri miyono bıə mıştərək noğtəon işarəş karde və votışe: ın səfər vey çokə fırsəte ta xususi mudafiyə, texnoloğiya iyən hərbi baxşədə 2 qılə kişvəri miyono əloğəon bə inkişof və ozavziye tərəf hərəkət ko.

qeneral Muhəmməd Bağıri torixi, dini, məzhəbi və zıvon cəhəto mıştərik noğtəonış çı Tehron-Boku həmkarion muğəddəmə zınəş be və ijən bə Azərbaycan Respublika ərazi təmamiyəti oqətey zəruriyati bənə İroni qıləy həssasə məsələ işarəş karde.

İroni həmməy silohinə ğıvvon ğərorqo rəis bə de işğalçiyəti mubarizə bardey lozim bey işorəş karde və votışe: 30 sori bəpeşt çı Azərbaycan Respublika işğal bıə ərazi ozodəti İroni Yolə Rəhbər və İroni milləti xoşhali bois bıə.

Zinə və Reqional iyən beynəlxalğ məsələon barədə muzakirə kardero tojədən Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Zakir Həsənov bə Tehron varid bıə.

Tags