Jan 27, 2022 13:46 Asia/Tehran
  • Rəisi: Tehron və Boku miyono bıə əloğəon bə mıştərikə dini əsos bıə milləti əğidəon mıtobiğ heste.

İroni prezident de Azərbaycan Respublika mudafiyə vəziri vindemon kardey cərəyonədə təkidış karde: Tehron və Boku miyono bıə əloğəon bə mıştərikə dini əsos bıə milləti əğidəon mıtobiğ heste.

Bə İRİB raporti əsos, Seyd İbrohim Rəisi zinə Tehronədə de Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Zakir Həsənov vindemon kardey cərəyonədə votışe: Tehron və Boku miyono bıə əloğəon bən co kişvəron adi iyən fəğət bəzi baxşonədə ni.

Rəisi əlovəş karde: İron və Azərbaycan Respublika həm xışavəndin və həm 2 qılə kişvəri miyono bıə həmkarion iyən əloğəon bə mıştərikə dini əsos bıə milləti əğidəon mıtobiğ heste ki tule torixədə zumand və ğoym bıə.

Əv Tırkəmənistoni Eko nomo bıə iclosi kənoədə de Azərbaycan Respublika prezident İlhom Əliyevi vindemoni işarə və təkiıdlş karde: İroni rəsmi və əsosi siyosət de hamsuyə kişvəron xususi Ğəfğaz məntəğədə bənə de Azərbaycan Respublika kişvəron həmkarion inkişof doe heste ki bə çəmə muzakirəon əsos bəpe ticori-iğtisodi həmkarion iyən tranzit cəhəto mıbodilə və koon rə komil bebu.

İroni prezident məntəğədə bıə İroni zumandəti çı əmniyəti təmin kardey çərçivədə bə hisobış varde və votışe: hiç vırədə təkfiri və daeşi uzvon iştirok bə hiç kəsi mənane ni boçi ki ımon de sionist və Amerkə vositə pesoxtə bıən və har vırədə çəvon iştirok fəğət cinoyəti bois bıdə.

İroni prezident ijən təkidış karde: sionist rejim çı bəşəriyəti dışmone və hiç faxt karde nibəzne ki milləton dust bıbu, ın həğiğət məntəğə və Fələstinədə çəvon təcavuz və işğal siyasətonku oşko bıdə.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir həm həminə iclosədə de İroni rəsmi şəxson vindemon iyən votımoni vey çok və foidəin bə hisobış varde ki bo omə həmkarion bənə hələkə roy bə hisob vardey bəbe.

 

Tags