Jan 29, 2022 13:29 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono bıə sərhədd daveon dəvom.

Tavuz sərhəd məntəğədə Ermənistoni hərbion bə Azərbaycan Respublika sərhəd əsqəron səmti qullə ğandışone.

Bə İrib raporti əsos çı Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə nəğliku, zinə şəv Ermənion Çinarli diku bə Azərbaycan Respublika Kuxanbi di səmtədə bıə Azəri hərbion tərəf qullə ğandışone ki bəvon mıtəğobilə reaksiya nışo doə bəy.

Tosə bə ısət ın hodisə təchizot və insoni ya coni cəhəto xəc ya tələfotiku hiç raporti elan bə ni.

Miladi 2020 minnə sori Oktiyabrə manqədə Azərbaycan Respublika vey hevuj iyən həmmə tərəfinə əməliyati bo Ğərəboği məntəğəku Ermənion xaric karde və işğal bıə ərazi ozodəti xoto bino kardışone.

Azərbaycan Respublika 44 ruj canqi bəpeşt muvəffəğ bıə təğribən 3500 kilomiter çı Ğərəboği ərazi əcumlə 132 kilomiter çı İroni sərhəd nezi məntəğon ozod ko.

Tags