May 11, 2022 12:33 Asia/Tehran

Boku hokuməti de pandemiya əlağədar məhdudiyyəton xeyli ğism ləğv kardəşe, əmo de hamsuə devləton ıştə zəminə marzon hələən bastə vəziyyətədə oqətedə

Diə məkəmon ki, de Az.R həmsərhəd devləton ıştə marzon oj kardəşone, çəvon şəhrıvandon pohət bə xaric şe-omə karde imkanədən, həmən respublika daxilədə epidemioloji vəziyyət bə səhmon eğıniə, hokumət hələən bo marzon oj karde ro qıley qəm şodoe fikirədə ni. Hətto dəvardə rujonədə məlum bıe ki, İroni və Rusiya hokuməton ıştə keşvəron arədə viza rejimi çe miyono peqəte məsələ muzakirə kardedən. Əlavən bıvotəmon ki, Umumdınyo Səhiyyə Təşkilatiən bə dınyo devləton muraciət kardəşe ki, ıştə marzon oj bıkardon. “Teref.az” saytiən fikir jıqoe ki, tovıstonədə turist mevsum bino bedə, zəmini sərhədon vaxtədə oj karde lozime ki, insonon ıştə tovıstonə tətilon bə Azərbaycan eğande imkanədə bıbon. Marzon bastə vəziyyətədə oqəte bə keşvəri turistə infrastrukturon xeli ziyan bəje.

Milli Məclisi deputat Vuğar Bayramovi de ım problemi əlağədar bə “Modern.az” sayti izah kardəşe ki, “haliyədə zəminə marzon oj karde məsələ ən vey muzakirə bıə mevzuonədə qıləye. Əmə muddəti bə nav marzon oj karde təklif kardəmonbe. Məxsusən de turizm mevsumi bino bıe əlağədar bı istiğamətədə qəmon şodoe bə məğsədi muvafiğ əbi. Əmə ısətən həmonə təklifi bə nav dodəmon. Bı barədə ğərori çe Vəziron tono Operativə Ğərorqoh bəpe bıdo. Reqionədə epidemioloji vəziyyətən normal holədəy. Umu hestemone ki, bı barədə ğəror bədon”.

Deputat Fazil Mistəfoən bə ım məsələ vacib ğıymət doəşe. Ğeyd kardəşe ki, pandemiya həni dəvardə şə, ısət marzon oj karde bəbe. Bı həxədə ğərari isə bəpe Vəziron Kabinet bıdo.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.  

   

 

Tags