May 16, 2022 14:21 Asia/Tehran
  • Tırkiyə iyən Azərbaycan Respublika yolon miyono vindemon.

Tırkiyə iyən Azərbaycan Respublika prezidenton bastə kəy bəon peştədə de yande vindemon kardeşone.

Bə TRT raporti əsos, həminə vindemon Tırkiyə Rize Artvin airpoti nezi qıləy hotelədə bərpo be ki çəy detalon barədə hələ hiç çi muntəşir bə ni.

Jığo vote bıdə ki bə məhdudiyəton xoto ın iclosədə jurnaliston iştirok həm ğədəğən be.

Erməniston iyən Azərbaycan Respublika miyono bıə Ğərəboği 44 rujə canqi cərəyonədə Trkiyə bənə Buko dıvlıtiku himiyə əkə bə Azərbaycan Respublika muxtəlif diplomatik, silohin, informasiya və hərbi koməkonış kardə ki Ermənion əsəboniyəti bois bıə.

Bə Azərbaycan Respublika həminə koməkon ijən dəvom kardeydə.

Tags