May 21, 2022 15:42 Asia/Tehran
  • İlham Əliyeviku Amerikə ptezidenti tələb.

Amerikə prezident rəsmən İlham Əliyeviku tələbış karde ki həmmə Azərion həx-huğuğiku mudafiə kardey çərçivədə, bə ğovmi təhrikəkə hərəkəton əlovə bıkə.

Bə Yeni Musavat sayti raporti əsos, bə Boku iyən Vaşenqtoni miyono diplomatiya əloğəon icod bey 30 minnə sorəqardışi mınosibəti xoto, Amerkə prezident Co Bayden bə Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev, qıləy mesaji ğolibədə votışe: “ əmə Azərbaycan Respublika dıvlətiku tələb kardəmon ki həmmə Aəzərion həx-huğuğonku mıhofizə kardeyro, demokratiya hukuməton idorə və isloh kardey cəhətədə, hədəfinə ğədəmon pebəqəto”.

Co Bayden həmçınin de ım iddeo ki de Amerkə himoyədorəti vositə dəvardə 30 sori mıddətədə, Azərbaycan Respublikaədə nat və enerji planon icra bey çərçivədə beynəl xalğə enerji əmniyyəti təmin kardə, buçikki Rusiyə canqədə, Buko Ukraynaku himoyədorəti kardey holədəy, bə təğdiri loiğe iyən əlovəş do: “dınyo be stabileti dıvrədə ki Rusiyə səyo cəhd kardə de bə Ukrayna ələyh canqi vositə, beynəl xalğə əmniyyəti əsliyə amilon zəif bıko, co kərə Amerkə, Azərbaycan Respublika hakımiyət iyən isteğlaliku ıştə himoyədorəti elan və bəy təkid kardə.

Həmçınin Yeni Musavat rujnomədə, və co qıləy xəbə ğolibədə, Rusiyə hərbion Ukraynaədə Azof nomo bıə qurupi Faşist amilon təslim bey barədə nıvıştəşe: ım şəxson karde zınəşon be 80 rujiku vey Rusiyə hərbion maşinədə muğavimət kon, və canqi roy əvəz bey holədən, əvon ğəhrəmonin, əvon Isət mısibət surəti de əzobi dim bə dimin. Hiç kəs intizorış ni ki Rusiyə ərtış ki dınyo çəşon mığubilədə bə Ukrayna həmlə və ğəye hərbion, jenon, piə odəmon iyən hırdənon ğətliam karde holədəy, bə ım ğəhrəmonə canqəvəron mehrəbonçiyəti ko. əvon ıştən həm jıqonə intizorışon ni. De ım vıcud və həminə cəhətədə, Ukrayna canqəkəyon torixədə ıştə nomi ğeyd kardən ijən vəomeyədə həm ğeyd bəkardən. əvon Azərbaycan Respublikaro həm canq kardən”.