May 22, 2022 12:03 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin de İroni səfir vindımonış dəvoni.

Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin ki tojə bə Tehron səfərış kardə be , təşkil bə roziətion domo qəteyu,İron islam Respublika,Bokuədə bıə səfirədə vindımon və votımonış dəvoni.

Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin ki tojə bə Tehron səfərış kardə be , təşkil bə roziətion domo qəteyu,İron islam Respublika,Bokuədə bıə səfirədə vindımon və votımonış dəvoni.

Şahin Mustəfayev dəvardə haftə qıləy heyəti sədrədə bə Tehron səfərış kardə be,Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin ıştə bə Tehron 2 rujə səfərədə ki mıştərəkə kamisiya iyən mıştərəkə ixtisadiyə planon roziyətion domo qəteyu ki mıxtəlif baxşonədə xususi nəğliyat və enerji baxşonədə bə de prezdent, xarici koon vəzir, ro və şəhr dute vəzir iyən enerji vəzir və  İroni silahinə ğıvvon ğərorqoh rəis vindımon və votımonış dəvoni.