May 25, 2022 23:48 Asia/Tehran
  • Ermənistonədə karidoron soxte barədə təvafuğ bəni.

Ermənistoni milli əmniyəti şura uzv votışe: zənqəzur ya co vırəonədə karidoron soxte icozə doə bə ni.

Çı Armen Qiriquriyani ın sıxanon qıləy şərayetədə bəyon bıdə ki İlham Əliyev de Rəcəb Təyyeb Ərdoğani telefoni əloğəon cərəyanədə Brusseli tojə 3 tərəfi iclosi nəticəku jığo votəş be ki de Paşiniyan Zənqəzuri karidori soxtey barədə təvafuğ bıə.

Bə Panarmeniya sayti raporti əsos,Ermənistoni milli əmniyət şura uzv həminə sıxanon reaksiyaədə təkidış karde ki Karidor ya co roon soxtey barədə Ermənistoni nəzə və vindemonədə hiç əvəzoni əncom bəni Və əmə ijən dəy muxalifimon.

Qiriquriyan əlovəş karde ki qırd sazişon çı reqional rabitə bərğərorəkə roon barədəy.

Tags