May 26, 2022 14:52 Asia/Tehran
  • De Erməniston əloğəon normal kardeyro Azərbaycan Respublika hozzıəti.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir elanış karde ki ən kişvər de Erməniston sulh sazişi imzo kardeyro tam hozzı bıə.

Bə İrib raporti əsos, Ceyhun bayramov tojədən votışe: In kişvər de Erməniston sulh sazışi imzo kardeyro tam hozzı bıə iyən vey mısbətə ğədəmonış pıqətə.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir təsdığış karde ki Azərbaycan Respublik tərəfo mıvğiyət iyən vindemon həmmişə bə stabilə sulh, inkişof və dustiyəti əsos be və de diğğət bə beynəlxalğ ğanuni əmə de Erməniston əloğəon normal kardeyro çokə ğədəmon peqətəmone, xususi ısət ki çəmə ərazi ozod bıə və ıştə ərazi təmamiyəti qarantiya kardəmone.

Ceyhun Bayramov təkidış karde ki muhimmə məsələ ısət ıme ki Buko və İrəvon sulhiro ıştəniku ciddi iradəon nışo doəşone.

Tojədən və de Avropa vositəçiyəti xə bə omə ki Brusselədə Erməniston iyən Azərbaycan Respublik rəsmi şəxson 2 tərəfi həmkarion barədə bə tojə sazışon dast peydo kardəşone.

Tags