May 27, 2022 14:44 Asia/Tehran
  • Əfğanistonədə bıə şiəyon terror kardeyku i bıə milləton təşkiloti muxberi tənğidon.

İ bıə milləton təşkiloti muxber Əfğanistonədə həzarəon iyən şiəyon ğtliami məhkumış karde və hığonə həmləonış qıləy mutşəkkil cinoyəti bə hisobış varde.

Bə Əfğanistoni şiəyon iyən həzarəon təcavuz ijən dəvom kardeydə.

4 şanb. Məzorşərifədə 3 qılə bomba tepe nəticədə 10 nəfər kişte və 15 nəfər zəxmin bıən; İŞİD terroristi qurup həminə həmlə məsuliyəti ğəbulış kardə.

Bə Əfğanistoni AVA aqentiyəti raporti əsos, İ bıə milləton təşkiloti muxber Əfğanistonədə 11 ruj nəzorət və diyə kardey bəpeşt zinə xəbə iclosədə Kabuli tojə hodisəon barədə votışe: jığonə həmləon bənə sistematik mutşəkillə cinoyəti dəvom kardeydə ki bə bəşəriyəti zidd bıə cinoyəti zıney bıdə.

Benet Əfğanistonədə bə şiəyon iyən dini və təlim mərkəzon jığonə həmləon barədə ciddi təhğiğon bino bey tələbış karde.

İ bıə milləton təşkiloti muxber Əfğanistonədə bıə bə.ər həxon vəziyəti vey qıvonin bə hisobış varde iyən təlvihən və ğeyri mıstəğim çı Taleban hukumətiku tələbış karde ki bəştə bəşər həxon barədə doə vədəon əməl kon.

Benet bə Əfğanistonədə kinə məktəbon tətili, bədbəxtçiyəti, iğtisodi behron iyən koəkə jenon şərayeti ki şe-omeyro həm de problemon dim bə dimin işorəş karde və Əfğanistoni iştimaii vəziyəti barədə ıştə niqəronəti elanış karde.

Əmniyət, İŞİD terroristi qurupi fəaliyət iyən jenon barədə məsələon əcumlə koonin ki Taliban çəvon barədə bəştə vəədəon əməl kardeyku imtinoş kardə.

Tags