Jun 03, 2022 14:27 Asia/Tehran
  • İmom Xomeyni, İslami kişvəronro yolə ulqu.

Əfəanistoni yolə alim votışe: İmom Xomeyni çı islami kişvəronədə bıə milləton yolə hidoyətəkə be.

Bə İran Pres aqentiyəti raporti əsos, Əfğanistoni yolə ruhani və ın kişvəri əldalət və inkişof partiya yol Seyd Cəvad Huseyni ıştə tojə mısohibədə votışe:: bə islami vəhdəti diğğət karde çı İmom Xomeyni əndişəon yolə nımonə be ki islam və İroni nizomi mufəffəğiyəti amil be.

Əv votışe: İmom Xomeyni dıştə ğiyomi vositə islamış təcridiku bə meydon varde.

Şənbə Xordadə manqi 14, Zilğədə manqi 4 və İyoni 4 minə ruje, bə təğvimi əsos de İroni islamiyə inğilabi təsis əkə Mərhum İmom Xomeyni(r) bəfot karde sorqardışi bərobəre.

33 sor çımi bə nav bənə həmonə rujonədə, İroni islamiyə inğilabi Yolə Rəhbər Ruhollah Musəvi Xomeyni(r) 87 sor zəhmətin iyən fəxrinə jimoni bəpeştə ki hiç faxt Həzrəti oqıniye boiys nıbe bəfotış kardə və bə həxi mıloğat karde əbədiyə səfər şe.

İmom Xomeyni(r) ıştə mubarizəonış hecri şəmsi 1342 minə soriku binoş kardə və bə İroni Şah rejimi zılm iyən Amerkə mıdoxiləon muxalifət karde xoto əvvəl bə Tırkiyə və peşo bə İrağ dər bə dər(ixric be)(yəni şah rejim ə Həzrəti məcburi surətədə bə ım 2qılə kişvər vığandışe).

İmom Xomeyni(r) İrağədə 13 sor jimoni mıddətdə çandə şaqirdonışon perosniye kənoədə Şah rejimi fəsodinə mahiyyəti oşkoş kardə və daimən Amerkə ğeyri ğanuniyə mıdoxiləon və milləti həxon ğarət karde barədə dıştə elaniyəon və nıtğon cəmaəti oğo əki ta qədə-qədə bo islamiyə inğilabi bə səbarzəti rəsero zəminəonış icod bıkə.

İroni islamiyə inğilabi səbarzəti bəpeştə həm qıle holədə ki İroni inğilabi daxıli və xarıciyə dışmenon xəbisə planon əcumlə Səddam rejimi icburiyə canq bino bıə be əmmo İmom Xomeyni(r) ujnən dıştə tədbir və şucaəti İroni milləti hidoyətış kardə.

Tags