Jun 22, 2022 14:17 Asia/Tehran
  • Çı NATO təşkiloti hevujəti barədə Tırkiyə muzakirəon dəvom.

Tırkiyə prezidenti sıxənəvot, de NATO təşkilati muzakiron dəvomi bə P.K.K fəaliyəton ələyh İsveçi tərəfo təcili qəmom peqətey vabəstə zınəş be.

Ankara dıvlət İsveç və Finlandiya bə P.K.Kku himoyədorəti mıttəhəm kardə və de həminə ittihomi, 2 qılə kişvəri bə NATO əlovə bey vəy qətəşe.

Bə TRT kanali raporti əsos, tojədən Tırkiyə prezident sıxanəvot İbrahim Kalin de İsveç və Finlandiya nımoyəndəon votımoni bəpeşt, votışe: NATO təşkilatədə uzviyətiro 2 qılə kişvəri tələb iyən Ankara niqəronion barədə muzakirəon dəvom peydo bəkarde iyən Madridədə bıə NATO iclos ki İyonə manqi 29 və 30 minnə rujiro çəy plan kəşə bıə, muzakirəon oxo ni.

Kalin, dəvardə soronədə, İsveçədə P.K.K qrupi reklam hərəkəton, həminə kişvərədə ım qrupi iştirokiro qılə oşkoə nışonə zıneydə əmmo İsveçi tərəfo sıxənon və tojə hərəkətonış vey mısbət bə hisobış varde.

Tırkiyə prezident sıxanəvot de Tırkiyə xarıci koon vəziri muvini bə ico, NATOədə uzv beyro Finlandiya və İsveçi tələbon barədə 3 tərəfiyə votımononədə iştirokiro bə Brusselədə bə NATO mərkəz səfər kardəşone.

Tags