Jun 23, 2022 13:06 Asia/Tehran
  • Xəzə dıyoədə Azərbaycan Respublika hərbi manevr

Xəzə dıyoədə Azərbaycan Respublika dıyo hərbi taktikə manevron əncom bıə.

Bə İRİB raporti əsos, Azərbaycan Respublika mudafiə vəzarətxonə elanış kardə: taktiki manevronədə 30 qıləku vey dıyo hərbi iyən senov kardə kəşti, həmçınin 1500 nəfər ım kişvəri hərbion iştirokışon kardə.

Im manevri muhimmə hədəfonku, muxtəlifə şəroyetədə, taktiki hərbi dıyo qəmi dastəon de xususi hərbi qrupon mıştərəkə həmkari karde elan be.

Im həmohənqə hərbi təlimi cərəyonədə, canqi əməliyat təşkilat fərmandəon məhorəton bə vırə rosniyə bəbe.

Tags