Jun 24, 2022 07:14 Asia/Tehran
  • Haci Tale Bağırzodə vəşayanəti aksiya sə bey bəyoniyə.

Haci Tale Bağırzodə ıştə vəşayanəti aksiyaş sə karde.

De yolə Xıdo nomi

Bə çəy xoto ki vəşiyanəti aksiya sə kardeyro, muhimmə şəxsiyəton səmtiku vey tələbon bəyon bıə iyən çəmə əziz və ciqəmandə bıvəon, həmonə bıvəon ki ım vəşiyanəti aksiyaədəde dəmə bə ico bin çəvon səlomti təhdid bey holədəy, , həmçınin bə çəy xoto ki bə çəvon əzizə ailəon niqəroni əlovə bıə be, jıqo ğərol bıə ki ın ləzzəku bəpeşt, ıştə vəşiyanəti aksiya sə kom.

Əmmo ım ko bə ım məno ni ki çəmə mubarizə behərəkət bımando.

Çımiku bəpeşt və tosə zəmoni ki dıvləti təşkilaton de hakimi rejimi himoyədorəti, bəştə ehteroməti iyən tovhinon bənə bə Xıdo zot iyən muğəddəsə çiyon be ehtıroməti iyən tovhin kardey, şahrvandon eşkəncə, təcavuz iyən tovhin kardey idomə bıdən və çəvon cinoyətə koon vəy nəqəton, və əvoni cəzo nıdon, har cımədə əmə bəştən mədəni aksiyaon idomə bədomon. 

Hiç vaxt icozə nibədamon ki rejimi səmtiku ım yolə cinoyət məxfi bıbu iyən yodonku bışo.

Vəşiyanəti aksiyaədə həmmə əzizonku ki kişvəri daxılədə və həm xarıcədə çəməku himoyədorətişon kardeşone, təşəkkur kardəm. Xıdo çəmə milləti oqəto.

Tale Bağırzodə

Ğubostoni zindon

Miladi 2022 minnə sori İyonə manqi 23