Jun 24, 2022 14:14 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və sionist rejimi miyono əmniyyəti həmkarion

Tırkiyə xarıci vəzir elanış kardə: ım kişvər diplomatiya nımoyəndəti səthi əlovə kardey iyən əmniyyəti baxşədə de Tellaviv əloğəon hevuj bəkay.

Qıləy holədə ki sionist rejimi cinoyəton vədə Tırkiyə həmişə Fələstin millətiku himoyədorətion barədə iddioş be, əmmo ım himoyədorəti fəğət sıxənədə be və həmmə baxşonədə çı Tırkiyə iyən sionist rejim məxfiyə muzakirəon əncom bey holədə be.

Çımiku bənav həm sionist rejimi rəis, İshağ Hertzok de Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğani rəsmiyə dəvəti əsos, bə Tırkiyə səfərış kardə be, ki Tırkiyə milləti etırozi bois bıə be.

Miladi 1949 minnə sorədə, Tırkiyə, sionist rejimi bənə kişvər ğəbulış kardə və həmonə zəmoniku iğtisodi və nizomi baxşonədə 2 tərəfi nezə rabitəon bino be.

Bə İsna raporti əsos, qıləy mıştərəkə xəbəiyə iclosədə, Tırkiyə xarıci vəzir Mulud Çavoş Uğlu bə sionist rejimi xarıci vəzir Yair Lapid votışe: diplomatiya nımoyəndəti səthi əlovə peydo kardeyro, Ankara de Telavivi fəaliyəton bino bıə.

Tırkiyə xarıci vəzir əlovəş do: Tırkiyə icozə nibədoy ki çəy sərzəminədə terroristiyə həmlə icod bıbu, və əmniyyəti baxşədə de israil həmkarəti kardedə.

Çımiku bənav həm Tırkiyə xarıci vəzir votəş be enerji, ticarət, sərmoyə noe, elm və texnoloqiya, kaştemon iyən xorək əmniyyəti baxşonədə Tırkiyə de israil həmkarion bə inkişof rosniye tələb kardedə.

Miladi 2022 minnə sori əvvələ manqonədə Tırkiyə bə israil ixracat bə i milyardo 800 milyon dollar rəsəşe ki dəvardə soron muğaisədə stajış nıbe.

Tırkiyə bə sionist rejimi ixracat, fulad sənaye, kimyəvi, maşin suxte, oləton, vişə məhsulon, ruşnə iyən elektrik, sement, seramik və şişə, osın iyən ğəyre osınə sənaye və cəvaherat baxşədəy.

Tags