Jun 25, 2022 13:20 Asia/Tehran
  • İroni cıvonon iyən varzışi vəzir de Azərbaycan Respublika Oləmpiya kumitə rəisi vindemon.

Bə Buko İroni cıvonon iyən varzışi vəziri səfəri cərəyonədə, əv de Azərbaycan Respublika Oləmpiya milli kumitə rəisi vindemon iyən votımonış kardə.

Bə İrna raporti əsos, İroni cıvonon iyən varzışi vəzir Sed Həmid Səccadi ki bə İslami həmkari cıvonon iyən varzışi vəziron iclosi daimə şura dəvəti əsos, bə Buko kişvəri səfərış kardə, zinə və Azərbaycan Respublika Oləmpiya milli kumitə binaədə, de Azərbaycan Respublika varzışi təşkilati rəis vindemon iyən votımonış kardə.

Im vindemonədə ki Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir, Sed Əbbas Musəvi həm iştirokış be, 2 tərəf bə 2 qılə kişvərədə mıvcudə mıştərikə noğtəon işorəş kardə və bə Tehron iyən Buko varzışi əloğəon iyən zəminəonədə bıə muxtəlifə həmkarion inkişof rosniyey koon və zərfiyəton ki bəpe istifodə bıbu təkidış kardə.

Tags