Jun 26, 2022 14:06 Asia/Tehran
  • Boku iyən Moskva miyono əmniyyətiyə təvafuğ

Azərbaycan Respublika iyən Rusiyə xarıci vəiron, 2 qılə kişvəri miyono əmniyyəti təvafuğnomə imzo beyku xəbəşon do.

Bə Niyuz Armeniya aqentiyəti raporti əsos, cımə rujədə Bukoədə Rusiyə xarıci koon vəzir, Serqey Lavrof de Azərbaycan Respublika xarıci koon vəzir Ceyhon Bayramovi votımoni bəpeşt, votışe: Buko iyən Moskva miyono əmniyyəti tvafuğnomə imzo bıə ki kiberi fəzoədə əmniyyəti barədəy.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir ijən votışe: 2 tərəf həmkariro, təğribən 250 qılə təvafuğnomə imzoşon kardə.

Bayramov və Lavrof ijən votışone: ım votımononədə iğtisodi, Kaspi dıyo məsələon, şimol-cənub nəğliyoti bə inkişof rəsey iyən Azərbaycan Respublika və Rusiyə miyono mediya həmkaion barədə votımon bıə.

Həmçınin çoşambə rujədə, qıləy xəbəiyə iclosədə Rusiyə xarıci vəzarətxonə sıxənəvot təkidış kardə ki Moskva bə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni moyono rabitəon normal kardey meylışe.

Tojədən Ermənistoni parlement həm de Rusiyə iyən çand qılə co mərkəzi Asiya kişvəron miyono hərbi peykon rabitəonku xəbəş do ki Azərbaycan Respublika kişvəri şomil nibəbe.

Azərbaycan Respublika çı Erməniston qıləy bıhroninə hamsuyəy ki de ım kişvər 2 qılə canqış be, və tosə bə ısət həminə barədə ıştəniku hiç reaksiya nışoş doə ni. film kəşey, cəsusi, kommiunikasiyaon, vey rə nota və hərbi meteoroloqiyə ğabeliyətiku istifoə əkəyonro çı hərbi peykon ğabeliyətonin.

Tags