Jun 27, 2022 22:41 Asia/Tehran
  • Tırkiyə, NATO, İsveç və Finlandiya 4 tərəfiyə iclos.

Tırkiyə prezidenti ofis Ankara, NATO, İsveç iyən Finlandiya 4 tərəfiyə iclosi dəvoniyeku xəbəş do.

Miladi Mayə manqi 18 minnə rujədə, bə Rusiyə Ukrayna həmlə bəpeşt, NATOədə uzviyətiro İsveç və Finlandiya ıştə tələbon elan kardeşone.

Ankara ki ım hərəkəti muxalifonku bə hisob omeydə, etığadış heste ki ım 2 qılə kişvər əcumlə Kırdə nimə hərbionku himoyə əkə kişvəronku bə hisob omeydən, Turkiyə nəzəku ım kişvəron bə Ankara zidd bıə silohinə sanksiyaonku himoyədorətiş kardə.

Bə NATO təşkilati əlovə beyro, İsveç və Finlandiya tələbon qıləy şəroyetədə əncom bıə ki Rusiyə ım hərəkəti barədə notaş doə, əmmo de ım vıcud, Avropa koonədə Amerkə xarıci vəzarətxonə ali diplomatiya, Karen Danfereyd tojədən votışe: Vaşenqton umidış heste ki vey rə həminə mıvzu barədə bə mısbətə hələkə roy bırəsəmon.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Tırkiyə dıvləti sıxənəvot, İbrahim Kalin elanış kardə: maştə və Spaniya Madridədə prezident Rəcəb Təyyeb Ərduğan, de NATO sərkatib Yens Stoltonberq, iyən İsveç və Finlandiya rəhbəron qıləy mıştərəkə iclosi bərpo bəkay, ım iclos, Madridədə NATO muhimmə iclosi bənav əncom bəbe.

Kalin bə NATO təşkilati əlovə beyro, İsveç iyən Finkandiya barədə, bə Ankara nəzə işorəş karde iyən votışe: Tırkiyə de Fİnlandiya və İsveçi rəsmi şəxon muzakirəon bərpo bəkay əmmo hiç vaxt ıştə vindemoniku onibəqarde.

Tags