Jun 28, 2022 13:52 Asia/Tehran
  • Bə Azərbaycan Respublika ələyh Ermənistoni tojə ittihamon.

Ermənistoni i minnə vəzir, Azərbaycan Respublika prezidenti məhkumış kardə ki 2 qılə kişvəri ixtilofi həlliro, həmkarəti kardedə ni.

Bə Ğərəboği məntəğə məsələ barədə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono daveon tojədən bino bıə.

Ğərəboği 2 minnə canqədə, Azərbaycan Respublika ərtış, məntəğəonku kali baxşon əcumlə Şoşaş Ermənistoni dastiku xarıcış kardə.

De Moskva vositəçiyəti 44 ruji canqi bəpeşt, Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni hərbi daveon, otəşbasti təvafuği elan bıə, və dəvardə sori Noyabrə manqədə məntəğədə Rusiyə sulh mərominə ğıvvon sakin bin.

Im 2 qılə kişvər çand kərə yande bə otəşbasti nəğs kardey məhkum kardedə bin.

Bə İRİB raporti əsos, Ermənistoni i minnə vəzir, Nikol Paşiniyan votışe: Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev hozzo ni ki bə Ğərəboği məntəğə vəziyət və 2 qılə kişvəri dışməniçiyəti sə kardey xoto, təvafuğon barədə lozimə hərəkəton əncom bıdə.

Paşiniyan ijən votışe: Azərbaycan Respublika həmmə məsələon siyosi məsələonku bə hisob vardə, əcumlə reyls xətton bə istesmor rosniyey məsələ ki 2 qılə kişvəri sərzəminonku dəvardedə.

Ermənistoni iminnə vəzir əlovış karde: Azərbaycan Respublika bə votımon iyən muzakirə hozzo ni, və de ım vıcudi, Erməniston kişvəri məhkum kardə ki əmə hozzo nimon, əv təkidış kardə ki Buko ım metodi dumoədəy ki bə Ermənistoni ələyh tojə canq, qıləy ğanuni koy nışo bıdə.

Dəvardə haftədə, İlham Əliyev, boçim xoto ki Erməniston bə sulh təvafuğnomə rəseyədə bəhonə icod kardəş be, ım kişvəri məhkumış kardə iyən votışe: Erməniston bəştə ğanuni koon əməl kardəş ni ta de reyls xətton dutey xoto, bə co məntəğəon dast peydo kardey imkon icod bıbu.

Tags