Jun 29, 2022 23:33 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika, Tırkiyə və Ğəzaxıstoni miyono 3 tərəfiyə həmkarion təvafuğnomə imzo bey.

Azərbaycan Respublika, Tırkiyə və Ğəzaxıstoni xarıci koon vəziron, 3 qılə kişvəri miyono nəğliyot və komiunikasiya baxşədə təvafuğnomə imzoşon kardən.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, mıştərəkə planon icra bey vəziyət əcumlə məntəğədə reyls xətton iyən nat lulə xətton, Azərbaycan Respublika, Tırkiyə və Ğəzaxıstoni kişvəron xarıci koon vəziron, Muxtar Teloberdi, Mulod Çavoş Oğlo və Ceyhon Bayrami iclosi muhimmə mıvzoonku be.

Əmmo həminə iclosi muhimmə mıvzoon əcumlə nəğliyot iyən locestik baxş, məntəğə və beynəlxalğə bərnoməon, ticari, iğtisodi, tranziti, nəğliyot və enerji baxşədə və qeopolitikə təhəvolaton yolə mığyosi çərçivədə be.

Ğəzaxıstoni xarıci vəzir, Azərbaycan Respublika iyən Tırkiyə bənə muhimmə şərik bə hisobış varde iyən votışe: de ım vıcud ki Koronavirusi pandemiya dıvronədə, mıtəğabilə ticarətədə, iğtisodi fəaliyəton vey kam bıə be, əmmo hali hazırədə nakonə funqsiya bəji kardey və bə mıtəğabilə tojə funqsiyaon dast peydo kardeyro, Nur sultan vey ciddiyə potanasiyeli soybe,

3 qılə kişvəri vəziron ijən təvafuğ kardışone ki bə nəğliyoti miğdori əlovə kardeyro portonədə texniki şəroyeti lozime ki ticari və iğtisodi həmmə həmkarionro bənə təhrikəkə amil bə hisob omeydə.

Tags