Jun 30, 2022 13:26 Asia/Tehran
  • Ərdoğan, çı Amerkə 2 dimə rəftoronku tənğidış kardə.

Tırkiyə prezident ıştə sıxənonədə votışe: F16 nomo bıə ğırəkə təyyorə təhvili bərədə, Amerkə vaxti hədər doey taktikiku istifodəş kardə.

Tırkiyə səmtiku, Rusiyə S400 nomo bıə rəket sistemi hırye,  Ankara iyən Vaşenqtoni miyono ixtilofi icodış kardə. de Amerkə mıxolifəti vıcudi, ım sistemi hıryero Tırkiyə isror, Amerkə vızməti bois bıə, peşo Amerkə həm əvəzi bekardə reaksiyaədə bə Tırkiyədə F16 ğırəkə təyyorə həvote muğavilə ləğvış kardə və hətto hozzo ni ki ım rəketi bə Ankara ijən bıhəvoto.

Tojədən Amerkədə 7 qılə qrup iyən şura, əcumlə "Yunanıstan-Amerkə", " Kipriri ədoləti şura", "Amerkə yəhudiyon kumitə", "Amerkədə sakin bıə Erməni kumitə", "məsihiyonku mudafiə qrup" və "Asiya ğərbi onemonon" bə Amerkə konqres məktubi ğolibədə nıvıştəşone ki 40 qılə F16 ğırəkə təyyorə bə Tırkiyə həvoteyku niqəronin.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, ki Yeni Şəfəğ nomo bıə rujnomə xəbəiyə mərkəziku nəğl bıə, Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan NATO tojə iclosədə iştiroki bənav, de Amerkə prezident Co Bayden telefoniyə votımonədə votışe: bə Tırkiyə F16 ğırəkə təyyorə təhvil doey məsələ həmçınan çəmə i minnə məsələy, əmmo əvon yəni Amerkəvıjon həmçınan vaxti bə hədər doe dumoədən.

Tags