Jul 01, 2022 21:09 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika prezident iyən Tırkiyə məclisi rəisi miyono vindemon

Azərbaycan Respublika prezident iyən Tırkiyə məclisi rəis NƏM təşkiloti barədə votımonışon kardeşone.

Bə TRT Tele-Rədio kanali raporti əsos, Tırkiyə məclisi rəis, Mustəfa Şəntop ki NƏM təşkiloti parlamenti iclosi iştirokiro bə Buko səfərış kardə be, zinə de Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev vindemon iyən votımonış kardə.

Azərbaycan Respublika prezident aparati qıləy bəyoniyədə elanış kardə: ım vindemonədə Şəntop bə NƏM təşkiloti parlament iclosi əhəmiyyət təkidış kardə iyən çı Azərbaycan Respublika rəhbərəti muvəffəğ zınəş be.

Şəntop işorəş karde ki Azərbaycan Respublika iyən Tırkiyə parlamenti miyono rabitəon vey çok iyən tırk zıvonə kişvəron təşkilat və Tırk zıvonə kişvəron parlamenton çərçivədə həmkarətion vey muhimin.

Miladi 2019 minnə soriku, iyən 3 sori mıddət yəni tosə Miladi 2022 minnə sori, NƏM təşkiloti rəisəti bə Buko ohdəy ki ıştə beynəlxalğə təşkilati rəhbərəti oxonə rujon dəvarded.

Tags