Jul 02, 2022 14:36 Asia/Tehran
  • İlham Əliyev: Minsk qrup məğlub bıə.

Azərbaycan Respublika prezident, Minsk qrupi (Avropa həmkari və əmniyyət Təşkilat) məğlub bıə iyən mardə zıneydə.

Miladi 1992 minnə sorədə, Ğərəboği daveon sulhomiz surəti həlliro, Minsk qrup (Avropa həmkari və əmniyyət Təşkilat) icod bıə və Miladi 1997 minnə sorədə Amerkə, Fransə və Rusiyə çəy mıştərəkə rəhbəriəti ohdəşon qətə əmmo tosə bə ısət muvəffəğ nıbıən.

Bə Ermənistoni umumi Rədio raporti əsos, Azərbaycan Respublika prezident, İlham Əliyev votışe: Erməniston və kali kişvəron Minsk qrupi bəji kardey pidəşone, əmmo ım imkonış ni, boçiki ım qrup mardedə.

İlham Əliyev Cənubi Ğəfğazi sulh prosesiro, Minsk qrupi bəji kardey vey vironə zıneydə.

Miladi 2020 minnə sori Sentiyabrə manqi 27 minnə rujədə, Erməniston iyən Azərbaycan Respublika Ğərəboği 2 tərəfə daveon məntəğədə bə canq məşğul bin. ım canq 44 ruj bəpeşt iyən de Rusiyə vositəçiyəti və de Təvafuğnomə imzo kardey bə oxo rəsə, ım təvafuğnomədə ğəror bıə ki Ğərəboğiku kali baxşon əcumlə Şoşa şəhr bə Azərbaycan Respublika obəqardo.

De ım vıcud ki Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni prezidenton miyono otəşbasti təvafuğnomə imzo bıə əmmo tosə bə ısət 2 qılə hamsuyə kişvəri miyono stabilə sulh iyən oroməti bə vırə rəsəş ni.