Jul 03, 2022 14:54 Asia/Tehran
  • Bukoədə İroni səfarətxonə: İroni həmmə marzon ojin

Bukoədə bıə İron İslam Respublika səfarətxonə, bo xarıci turiston xususi hamsuyə kişvəron, İroni həvo, dıyo və zəmini marzon dəbastey rəddış kardə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Bukoədə bıə İron İslam Respublika səfarətxonə, xarıci turiston və hamsuyə şahrvandonro, İroni marzon dəbastə bey barədə xəbəon rəddış kardə iyən əy bənə pesoxtə bıə xəbə elanış kardə.

Bukoədə bıə İron İslam Respublika səfarətxonə, bo xarıci turiston xususi hamsuyə kişvəron, İroni həvo, dıyo və zəmini marzon dəbastey rəddış kardə.

Im səfarətxonə xususi təkidış kade ki bə Azərbaycan Respublika şahrvandon və Nəxcəvani mıstəğilə məntəğə səmt, İroni həmmə marzon ojin.

İşorə kardey lozime ki çımiku bənav, bə Koronavirusi pandemiya şəroyeti xoto, bo İroni hamsuyə kişvər xususi Azərbaycan Respublika turiston, İroni marzon dəbastə bıə be.

Tags