Jul 04, 2022 14:31 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə və NATO nizorəti jintonədə, Anatoli Put nomo bıə çand tərəfi həvoii hərbi manıvr.

kali mənbəon xəbəşon do ki Tırkiyə 3 minnə hərbi həvoii bazaədə, iyən de NATO təşkilati naziron və Britaniya Tayfon nomo ğırəkə təyyorəon iştiroki, Tırkiyə çand tərəfi həvo hərbi manıvr bərpo bıə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə Forszenet nomo sayt həminə mıvzo barədə nıvıştəşe: ım manevədə, Britaniya aviyasiya hərbion,Tayfon ğırəkə təyyorəon, Tırkiyə, Pakiston və İordaniya ğıvvon, F16 ğırəkə təyyorəon, Azərbaycan Respublikaku Soxo 25 ğırəkə təyyorəon iyən Tırkiyə be pilotə təyyorəon iştirok kardən.

Im manıvr ki Anatoli Put nom noə bıə, çəy hədəf ıme ki piloton zumandətion imtivon ko və Ğoniyə nomo bıə Tırkiyə həvo 3 minnə bazaədə bərpo bey holədəy.

Im manıvrədə çand mərhələ canqi ğolibədə, Britaniya Tayfononku istifodə bəbe və bə təlimi bıə deşmənon ələyh həvoiyə əməliyaton əncom bəbe. ım manevrədə çı NATO təşkilatiku qıləy kamandə həm bənə nazir iştirokış kardə.

Bə əmniyyəti illəton xoto, co iştirokəkə ğırəkə təyyorəon barədə hiç sıxən iyən məlumati doə bə ni.

Tırkiyə ki tojə soronədə şiddətin surəti ıştə hərbi zumandəti əlovə kardey holədə be, Buko iyən Ermənistoni miyono bıə Ğərəboği 2 minnə canq, və Rusiyə iyən Ukrayna daveon bəpeşt, bəştə hərbi manıvron əncom doey vey əlovəş kardə.

Tags