Jul 06, 2022 08:52 Asia/Tehran
  • Bukoədə Səudi səfir, Leyli və Məcnoni əsəri ki Nizomi Qəncəvi əsəronku bə hisob omeydə, Azərbaycan Respublika iyən Ərəbistoni miyono ibey amil zıneydə.

Hamed Bin Əbdullah İbne Xəzir, de Azərbaycan Respublika Modern nomo bıə sayti votımonədə votışe: Azərbaycanıjə yolə şair, Nizomi Qəncəvi erjinə əsər yəni Leyli və Məcnon mədəniyət cəhəto, 2 qılə kişvəri vey çokə i bey nışonəy, ım kitob, Ərəbistoni Niməcəzirədə bıə hodisəon barədəy.

Bəpe işorə kəmon ki ım yolə şair həminə əsərədə bə mədəni cəhəto i bey vey diğğətəş be, Həmçınin dəvardə soronədə Buko hevuj surət, sionist rejim, Ərəbi və ğərbi kişvəron zərfiyətonku istifodəş karde ta Nizomi Qəncəvi şəxsiyət iyən çəy əsəron təhrif ko.

De ım vıcid ki Nizomi həmmə əsəron bə farsi zıvon nıvıştəş bəy, və ım məsələ karde bəzne Azərbaycan Respublika kanə şəxsiyəti oqəteyro  komək ko, əmmo Azərbaycan Respublikaədə Farsi zıvoni umuteyro nə fəğət hiç komək nibəbe bəlkəm həmmə cəhdışone ki Nizomi Qəncəvi əsəron de Tırki zıvon nışo bıdən.

Həmmə məntəğə kişvəron bə farsi zıvoniku baği mandə əsəron çı İroni sivilizasiya amili nışoşnəy, jəqo ki tojədən İroni Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei həm İron və Ğəzaxıstoni elmi və mədəni həmkarion hevujətiro, bə Farabi zərfiyətonku istifodə kardey vey təkidış karde.