Jul 06, 2022 09:03 Asia/Tehran
  • Buko televeziya kanalonədə bə Təbrizıjə xanəndə tovhini barədə pantırkizmi cərəyoni tocihon.

Azərbaycan Respublika ARB nomo televeziya kanal ıştə bəji bərnoməonku qıləyniədə, bə Təbriziljə xanəndə Əfşin Azəri oşko surət tovhin kardeşe ki ısət Pantırkist cərəyon ıştə həmmə cəhdn qırdəş kardə ta ım tovhini tocih ko, qıləy holədə ki Musavat TV nomo kanal ki bənə Azərbaycan Respublika prezienti ğəyre rəsmi mediyaon hisob bıdə, ım hərəkəti məhkumış kardə iyən jıqonə koon bənə bevəcə rəftori zıneydə.

Im kanal etığadış heste ki Azərbaycan Respublika Tele-Rədio milliyə şura uzvonku kali, vahidə Azərbaycani dərk kardey azı nin.

Mosavat Tv kanali bərnomədə, Azərbaycan Respublika ictimai şəbəkəon əctivonku qıləyni, Kamran Həsənəli iştirokış kardə, ım şəxs ki dəvardə manqonədə bə İroni zid bənə Buko ğovmi siyasəton təbliğəkə maşin əvəz bıə, həminə bərnomədə votışe: məsələ ıme ki qıləy təbrizıjə şəxs bərnoməku ixrac bıə, ım məsələ vey muhimme. az həm vaxti Spis kanalədə bəji bərnomə icra kardedə bim, bərnomə oxoədə bə Təbrizi millət səlom vığandə bim votıme ki: Xıdo çı Azərbaycan Respublika oqəto, əmmo Televeziya şura bə mı elamış kardə ki ım sıxənon məvot, boçiki ım sxıən fəğət Təbrizi milləti barədə ni bəlkəm, Təbriz, Rey, Rəşt, Ərdəbil, Urumiyə və həmmə cənbi Azərbaycan, çəmə cədon vətəne. ım çiyon çəmə mədəniyət və kanəti bə hisob omeydə. qıləy holədə ki ım bərnomə mıxotəbon həmişə bə mın votedə bin əmə həmişə bərnomə oxo intizorədə mandeydəmon ta tı bə Təbrizi millət səlom bıvığandi.

Buko rəsmi iyən ğəyre rəsmi mediyaonku vey, ARB kanali beədəbə icroəkə cəzo tələb kardən və de mısohibəon vositə, Əfşin Azəriku himoyədorəti kardışone.

İşorə bəbe ki İroni bəzi Azərion de muxtəlifə illəton ıştə kişvəriku diəro iyən xaric bey bəpeşt anti İron hərəkəton əncom doe holədən və bə Buko pənohəndə bıən. əvon Bukoku bənə 2 minnə dərəcəşon bıə şahrvandijimon kardən.